فاکتور

From:
فاکتور Number فاکتور نوین چاپ0004فاکتور سفارشی-
فاکتور Date دی 22, 1400
مجموع کل ريال 5,450,000.00
To:
شرکت همراه دژ ایرانیان - تهران، خیابان نوفل لوشاتو، رو به رو باغ سفارت روسیه، پلاک ۳۴ - 411451534969 - 09197582521
تعداد محصول نرخ/قیمتتخفیفمجموع
1 چاپ استیکر خودروی وانت نیسان به همراه نصب ريال 5,000,000.000.00%ريال 5,000,000.00
مجموع ريال 5,000,000.00
مالیات ريال 450,000.00
مجموع کل ريال 5,450,000.00